REGULAMIN

1. Organizatorem oferty promocyjnej jest Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy Ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa

2. Oferta skierowana jest do wszystkich pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Promocja dotyczy zakupu rocznej prenumeraty magazynu National Geographic Polska w cenie 134,50 zł.

4. Pierwsze 100 osób, otrzyma bon prezentowy na CEWE FOTOKSIĄŻKĘ o wartości 135 zł.

5. Bon prezentowy zostanie przesłany do Państwa pocztą na wskazany adres w formularzu w terminie 14 dni od przyjęcia prawidłowo złożonego zamówienia.

6. Pozostałe osoby otrzymają voucher o wartości 70 zł na CEWE FOTOKSIĄŻKĘ przy zamówieniu CEWE FOTOKSIĄŻKI za minimum 200 zł.

7. Voucher z kodem promocyjnym otrzymają Państwo na wskazany adres mailowy podany w formularzu zamówienia.

8. Prenumeratę można zamówić przez sklep kultowy.pl oraz formularz zamówienia z magazynu National Geographic Polska wydanie 3/2019.

9. Oferta ważna jest w okresie 28.02.2019 do 27.03.2019 lub do wyczerpania zapasów.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

11. Bon prezentowy i voucher ważną są do 30.04.2019 roku. Zamówienia złożone 01.05.2019 i po tej dacie nie będą objęte ofertą promocyjną.

REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z ofertą promocyjną będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia oferty.

2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.

3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania.

4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

5. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszej oferty promocyjnej jest dostępny na stronie kultowy.pl i nationalgeographic.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. Na życzenie uczestnika promocji, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię regulaminu oferty promocyjnej.

3. Biorąc udział w ofercie promocyjnej uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.