Światowy Instytut ds. Zasobów i NASA na pomoc

Rosnący problem zanieczyszczenia powietrza ma ogromny wpływ na samopoczucie ludzi, w tym na skłonność do zapadania na infekcje dróg oddechowych, choroby serca, udary i raka płuc. Zanieczyszczenie powietrza spowodowane działalnością człowieka, taką jak spalanie paliw kopalnych, jest również oczywiście związane z ocieplaniem się atmosfery w najbliższym czasie. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza może zatem przynieść niemal natychmiastowe korzyści dla zdrowia i klimatu.

Pomimo wielu powodów do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na całym świecie, wielu miastom, szczególnie w krajach o niskich i średnich dochodach, brakuje narzędzi do zarządzania danymi, jak również zasobów finansowych i ludzkich, aby poprawić jakość powietrza. Gdyby miasta mogły uzyskać dostęp do wysokiej jakości prognoz, ich miejskie byłyby w stanie planować lepsze działania i polityki kontroli, społeczeństwo obywatelskie mogłoby monitorować zgodność aktywności władz z politykami miejskimi, a mieszkańcy mogliby działać w oparciu o informacje w czasie rzeczywistym. Innowacyjny Projekt CityAQ stworzony przez Światowy Instytut ds. Zasobów (WRI) ma na celu dostarczenie wiarygodnych, istotnych lokalnie, prognoz jakości powietrza oraz wizualizacji dla miast o ograniczonych zasobach, które stoją przed wyzwaniami związanymi z jakością powietrza. CityAQ wykorzystuje narzędzia i wiedzę NASA we współpracy z lokalnymi ekspertami z miast uczestniczących w projekcie, WRI i innymi organizacjami pozarządowymi.

Od Indonezji po Meksyk


W fazie pilotażowej WRI zidentyfikował grupę miast w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji, które mogłyby skorzystać z tych prognoz jakości powietrza. Wybór wymagał od miast posiadania ciągłego i systematycznego monitoringu jakości powietrza. Do ostateczny zestawu miast zakwalifikowały się: Dżakarta w Indonezji, Addis Abeba w Etiopii, Guadalajara, Monterrey oraz stan Guanajuato w Meksyku, Bogota w Kolumbii, oraz brazylijskie Sao Paulo. 

Zespół WRI ds. jakości powietrza współpracował z ekspertami ds. jakości powietrza w tych miastach, przygotowując i udostępniając dane z ich lokalnych stacji monitoringu, które następnie zostały wykorzystane do wygenerowania dostosowanych prognoz CityAQ. W ramach tego procesu WRI pomogła ułatwić szerszy dostęp do dostępnych globalnych informacji o jakości powietrza poprzez włączenie lokalnych danych o jakości powietrza do platformy jakości powietrza OpenAQ oraz platformy WRI Resource Watch.

Niektóre miasta stosują już podobne rozwiązania do prognozowania jakości powietrza i do celów diagnostycznych. Prognozy jakości powietrza są bardzo cenne, ponieważ pozwalają rządom i społeczeństwu na podejmowanie świadomych działań. Dzięki odpowiedniej komunikacji danych i wizualizacji z tych prognoz, ludzie są w stanie chronić się przed ryzykiem, zwłaszcza ci, którzy są bardziej podatni na zmiany jakości powietrza, takie jak osoby z chorobami układu oddechowego lub sercowo-naczyniowego, małe dzieci i kobiety w ciąży. Miasto Meksyk jest tego dobrym przykładem: Władze lokalne opracowały własną prognozę, łącząc model pogodowy, model emisji i model transportu chemicznego.

Prognozy pozwalają decydentom na proaktywne planowanie łagodzenia skutków zanieczyszczenia na różne sposoby: ostrzeganie ludności, alarmowanie systemów opieki zdrowotnej, odwoływanie imprez na świeżym powietrzu lub ograniczanie emisji, które mogłyby pogorszyć warunki. Pozwalają one również na oszacowanie zachowania się zanieczyszczeń podczas zdarzeń mających miejsce poza ich jurysdykcją. Prognoza jest kluczowym elementem, który pozwala władzom na opracowanie i egzekwowanie strategii kontroli w celu osiągnięcia systemowej redukcji zanieczyszczenia powietrza.

Podczas gdy nie wszystkie miasta posiadają obecnie modele prognoz opracowane specjalnie dla ich miast, globalne narzędzia jakości powietrza oparte na obserwacjach satelitarnych umożliwiają bezprecedensową możliwość dostępu do stale aktualizowanych prognoz jakości powietrza w dowolnym miejscu na świecie. Jednak te globalne modele mają zbyt małą rozdzielczość przestrzenną dla celów zarządzania miastem, co utrudnia identyfikację lokalnych zjawisk, które będą miały wpływ na jakość powietrza w mieście. Program CityAQ działa poprzez dostosowanie wyników globalnego modelu klimatycznego opracowanego przez NASA, biorąc pod uwagę lokalne dane z uczestniczących w projekcie miast.

Obecnie miasta uczestniczące w projekcie badają potencjalne zastosowania prognozy. Na przykład sekretarz ds. zrównoważonego rozwoju w meksykańskim regionie Nuevo León rozpowszechnił prognozę jakości powietrza dla obszaru metropolitalnego Monterrey za pośrednictwem swojej strony internetowej i aplikacji mobilnej, umożliwiając obywatelom przewidywanie zagrożeń w przypadku ewentualnego epizodu zanieczyszczenia. W Bogocie , sekretarz ochrony środowiska dystryktu, który posiada system prognozowania jakości powietrza, również wykorzystuje jako narzędzie prognozę CityAQ. W Leon, w stanie Guanajuato, w Meksyku prognoza jakości powietrza zostanie umieszczona na stronie internetowej w celu informowania ludności.

To dopiero początek


W najbliższej przyszłości partnerzy będą dążyć do rozszerzenia projektu i zwiększenia liczby miast, które mają dostęp do prognozy jakości powietrza. WRI kontynuuje również współpracę w zakresie poprawy możliwości gromadzenia i monitorowania danych, a także wspiera wdrażanie prognozy dla miast uczestniczących w fazie pilotażowej. 

Dla wielu z nas, mieszkańców rozwiniętego świata, takie rozwiązania nie są niczym nowym czy imponującym, ale trzeba pamiętać, że mniej bogate regiony świata, które dodatkowo są bardzo zaludnione dopiero uczą się skutecznego działania. Władze lokalne i społeczności zdobywają doświadczenie w tym jak badać poziomy zanieczyszczeń oraz jak na nie reagować. To również cenny dowód na to, że nie wszystko musi dziać się wyłącznie za sprawą centralnych rządów. Władze miast w porozumieniu z różnymi instytucjami, takimi jak w tym przypadku, Światowy Instytut ds. Zasobów i NASA mogą osiągać obiecujące rezultaty i tym samym poprawić warunki bytowe milionów ludzi. Wypada tylko życzyć powodzenia i liczyć na więcej takich inicjatyw.