.

REGULAMIN KONKURSU

AKADEMIA FOTOGRAFII TRAVELERA

 

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU

 

1.1. Organizatorem konkursu „Akademia Fotografii Travelera”, zwanego dalej Konkursem, jest: Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000574730, NIP: 897-14-11-483, REGON: 931051710 (dalej: Burda lub Organizator).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Konkurs jest rozgrywany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 

2.1. Uczestniczyć w Konkursie mogą wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie (za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. poniżej), które do 30 dnia (do godziny 23.59) każdego miesiąca trwania Konkursu dokonają zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 4.1.

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

2.2.1.   Pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora i Partnera oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;

2.2.2.   Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury wyłaniającego zwycięzców.

 

 

3. CZAS TRWANIA KONKURSU

 

3.1. Konkurs trwa od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. i jest cykliczny, tj. posiada 12 edycji w ciągu roku, czyli tyle, ile wydań miesięcznika NG Traveler. Każda edycja rozpoczyna się w pierwszym dniu sprzedaży nowego numeru miesięcznika NG Traveler i trwa do ostatniego dnia sprzedaży danego numeru.

3.2. Rozstrzygnięcie każdej edycji Konkursu nastąpi nie później niż w pierwszym dniu sprzedaży kolejnego wydania miesięcznika NG Traveler.  

 

 

4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

4.1. Aby wziąć udział w Konkursie (wybranej lub wybranych przez siebie edycji Konkursu) należy przesłać na adres mailowy: migawka@burdamedia.pl:

a) swoją pracę konkursową, którą będzie fotografia wykonana podczas dowolnej podróży oraz krótki opis miejsca i okoliczności, w jakich powstała (do 1000 znaków);

b) treść o wyrażeniu następujących zgód:

- Zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu Konkursu dostępnego pod adresem www.national-geographic.pl.

- Zapoznałem/am się ze szczegółami przetwarzania danych osobowych uczestników

konkursu dostępnymi na https://static.burdamedia.pl/Obowiazek_informacyjny_konkurs_akademia.pdf 

c) fakultatywnie, uczestnik może wyrazić także zgodę na udostępnienie jego danych National Geographic Partners, LLC z siedzibą w USA, przesyłając oświadczenie o następującej treści:

„Chcę otrzymywać na podany adres email informacje o działalności National Geographic Society, w tym informacje handlowe i w związku z tym zgadzam się na udostępnienie moich danych National Geographic Partners, LLC, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 17th Street 1145, N.W., Washington, D.C. 20036. Administratorem przekazanych danych osobowych będzie National Geographic Partners, LLC.”

4.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

4.3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.

4.4. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej pracy konkursowej, która jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich, w tym uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na korzystanie z pracy konkursowej (w tym prawa na pozowanie osób i rozpowszechnianie ich wizerunku) w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

4.5. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie swojego wizerunku i jego publiczne rozpowszechnianie w materiałach dotyczących Konkursu, w tym w ramach prezentacji pracy konkursowej, w szczególności w prasie, TV, materiałach promocyjnych i reklamowych, itp.

4.6. W przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły roszczenia wobec Organizatora wynikające z tytułu naruszeń praw, o których mowa w pkt. 4.4 lub 4.5, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń skierowanych do Organizatora z tych tytułów. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu.

4.7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.

4.8. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.

4.9. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;

b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;

c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

d. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania  i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;

e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;

f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.

4.10. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do Konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

 

 

5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I OFEROWANE NAGRODY

 

5.1. W każdej edycji Konkursu spośród prawidłowo nadesłanych zgłoszeń konkursowych Komisja Konkursowa (Jury) wyłoni jednego laureata, biorąc pod uwagę w szczególności następujące kryteria: oryginalność, ciekawość, poprawność merytoryczną i stylistyczną przesłanej pracy konkursowej.

5.2. Nagrodami dla laureatów każdorazowej edycji Konkursu jest publikacja zwycięskiej pracy na łamach czasopisma NG Traveler oraz nagrody wskazane w ogłoszeniu konkursowym dotyczącym każdorazowej edycji, publikowanym w kolejnych numerach czasopisma NG Traveler w okresie trwania Konkursu.

5.3. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

5.4. Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.

5.5. O ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa, każdy z Laureatów Konkursu jest zobowiązany uiścić należny podatek dochodowy od wygranych nagród w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody brutto. Przy czym Organizator jest płatnikiem w/w podatku od wygranych. W takim przypadku warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez Laureata należnego podatku od wygranej - to jest w przypadku nagrody pieniężnej - po potrąceniu przez Organizatora - 10% wartości nagrody, zaś w przypadku nagrody rzeczowej – po wpłaceniu przez Laureata 10% wartości nagrody Organizatorowi (jako płatnikowi podatku).

5.6. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.

5.7. Warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez Zwycięzcę należnego podatku od wygranej określonego w pkt 5.5 – o ile jest wymagany.

5.8. Laureaci Konkursu przy odbiorze nagród są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w pkt 2.2. Regulaminu.

5.9. Wysyłka nagród, wygranych w Konkursie, nastąpi w ciągu miesiąca, od momentu zakończenia danej edycji Konkursu i zamieszczenia jej wyników w czasopiśmie NG Traveler.

5.9. W przypadku, gdy Zwycięzca nie spełni warunków opisanych w pkt. 5.7 i/lub 5.8 lub nie odbierze nagród w terminie do 60 dni od daty ich wysłania laureatowi nagrody przepadają.

5.10.    Nieprzekazanie nagrody w skutek niepodania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność kolejnego potencjalnego laureata.

5.11.    Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

5.12. W przypadku braku zastrzeżeń laureata, imię i nazwisko każdego z laureatów  opublikowane zostanie wraz ze zwycięską pracą, zgodnie z art. 16 pkt 2) ustawy prawo autorskie, w materiałach informujących o rozwiązaniu Konkursu, w szczególności w czasopiśmie NG Traveler.

 

6. KOMISJA

 

6.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.

6.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

7. DANE OSOBOWE

 

7.1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

7.2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, a konkretnie: imię, nazwisko, adres mailowy, adres korespondencyjny, numer telefonu jest BURDA MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 15, tel. +48 22 3603 900, e-mail: kontakt@burdamedia.pl.

7.3.      Więcej informacji znajdziesz tutaj https://static.burdamedia.pl/Obowiazek_informacyjny_konkurs_akademia.pdf 

8. REKLAMACJE

 

8.1 Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

8.2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.

8.3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania.

8.4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres (listowny lub elektroniczny) lub telefon kontaktowy oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Prawidłowo złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

8.5. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

8.6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie         wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.national-geographic.pl oraz w siedzibie Organizatora.

9.2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię regulaminu Konkursu.

9.3. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

Organizator