Stopnie żeglarskie w Polsce

Żeglarstwo w naszym kraju, ze względu na dostęp do morza i liczne jeziora, a także sukcesy polskich zawodników, cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością. Miłośnicy wodnych przygód szczególnie upodobali sobie Bałtyk. Jednak inne akweny, jak na przykład podwarszawskie Jezioro Zegrzyńskie czy jeziora mazurskie, nie pozostają w tyle.

Wzrost zainteresowania dyscypliną przekłada się na samo jej uprawianie, co wiąże się z wymogiem posiadania patentu do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych oraz morskich. Sprawdź, jakie stopnie żeglarskie aktualnie obowiązują na terenie Polski i jak je uzyskać. 

Stopnie żeglarskie w Polsce określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Ustawodawca określił trzy patenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do żeglowania. Są to: 

 • żeglarz jachtowy;
 • jachtowy sternik morski;
 • kapitan jachtowy.

Każdy z trzech patentów żeglarskich wydawany jest w formie karty identyfikacyjnej, przypominającej dowód osobisty lub legitymację studencką, o wymiarach 54 x 85 mm. Na dokumencie powinny znaleźć się takie informacje (w tym po angielsku i po polsku) jak:

 • numer patentu;
 • określenie poziomu patent;
 • imiona i nazwisko;
 • miejsce i datę urodzenia;
 • zdjęcie i podpis posiadacza;
 • pieczęć i podpis podmiotu wydającego;
 • datę i miejsce wydania;
 • zakres uprawnień;
 • datę nabycia uprawnień;
 • podstawę prawną
 • elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem. 

Stopnie żeglarskie: Żeglarz jachtowy

Żeglarz jachtowy to pierwszy z trzech wymaganych stopni żeglarskich. Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać ten patent?

 • Wymogi: O patent ubiegać się może każdy, kto ukończył 14. rok życia oraz zdał egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności. 
 • Uprawnienia: Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego uprawniona jest do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych, o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej. 

Jak podaje oficjalna strona Polskiego Związku Żeglarskiego, aby uzyskać patent żeglarza jachtowego należy złożyć następujące dokumenty:

 • prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie patentu;
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (fotografia nie może być zeskanowana); 
 • oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu wystawionego przez komisję egzaminacyjną;
 • kopia dokumentu upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za wydanie patentu – dotyczy uczniów i studentów do 26 lat z ważną legitymacją;
 • kopia dowodu opłaty za wydanie patentu żeglarskiego zgodnie z poniższą tabelą;
 • zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uprawianie żeglarstwa;
 • w przypadku osób które zmieniły nazwisko do dokumentów należy załączyć kopię dowodu osobistego lub aktu małżeństwa.

Stopnie żeglarskie: Jachtowy sternik morski

Drugim z trzech stopni żeglarskich jest jachtowy sternik morski. W tym przypadku osoba ubiegająca się o patent musi być pełnoletnia. 

 • Wymogi: Ukończony 18. rok życia; odbyte co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi oraz zdany egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności. 
 • Uprawnienia: Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego uprawniona jest do prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Zgodnie ze wskazówkami PZŻ osoba ubiegająca się o patent jachtowego sternika morskiego powinna dostarczyć: 

 • prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie patentu;
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (fotografia nie może być zeskanowana);
 • oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu wystawionego przez komisję egzaminacyjną;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych, o których mowa w rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 460);
 • kopia dokumentu upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za wydanie patentu – dotyczy uczniów i studentów do 26 lat z ważną legitymacją;
 • kopia dowodu opłaty za wydanie patentu jachtowego sternika morskiego zgodnie z poniższą tabelą;
 • w przypadku osób które zmieniły nazwisko do dokumentów należy załączyć kopię dowodu osobistego lub aktu małżeństwa.

Stopnie żeglarskie: Kapitan jachtowy

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 2013 roku najwyższym z trzech stopni żeglarskich jest kapitan jachtowy

 • Wymogi: Posiadanie patentu jachtowego sternika morskiego; minimum sześć rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m oraz przynajmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych.
 • Uprawnienia: Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego uprawniona jest do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich.
 • Opłata za wydanie patentu: 50 zł (studenci do 26. roku życia 25 zł). 

Lista dokumentów wymaganych przez PZŻ od kandydatów ubiegających się o wydanie patentu kapitana jachtowego: 

 • prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie patentu;
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (fotografia nie może być zeskanowana);
 • kopia patentu jachtowego sternika morskiego;
 • oryginały lub notarialnie uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzające spełnienie wymagań stażowych: pozytywne opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu, karty rejsu potwierdzone przez armatora statku w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie lub jeżeli rejs był prowadzony na własnym jachcie – kopia dokumentu stwierdzającego nabycie własności lub współwłasności jachtu;
 • kopia dokumentu upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za wydanie patentu – dotyczy uczniów i studentów do 26 lat z ważną legitymacją;
 • kopia dowodu opłaty za wydanie patentu kapitana jachtowego zgodnie z poniższą tabelą;
 • w przypadku osób które zmieniły nazwisko do dokumentów należy załączyć kopię dowodu osobistego lub aktu małżeństwa

 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej, pya.org.pl