Polityka prywatności serwisu National-Geographic.pl


Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe danych jest BURDA MEDIA POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawa 02-674, Marynarska 15, tel. +48 22 3603 900, e-mail: recepcja@burdamedia.pl


Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych osobowych:
adres e-mail: iod@burdamedia.pl


Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Burdę?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w celu:
• korzystania z serwisu (na podstawie regulaminu)
• otrzymywania newsletter-a drogą mailową
• prowadzenia działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług bądź towarów Burdy oraz usług bądź towarów jej Zaufanych Partnerów
• kontaktowania się z Tobą, w celach reklamowych i związanych z prowadzonymmarketingiem
• monitorowania i dopasowania oferty handlowej do twoich zainteresowań (profilowanie)
• monitorowania Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, wyszukiwanie ofert, promocji, informacji na stronie etc. oraz zarządzanie Twoją aktywnością na stronie. 
• dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami (profilowanie)
• prowadzenia badań i analiz statystycznych – analityka
• sprawnego udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do Burdy oraz rozpatrywania zgłaszanych reklamacji
• obsługi Twoich próśb i żądań

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

W odniesieniu do świadczenia usług Burdy Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone.

Po zakończeniu świadczenia usług dane mogą być nadal przetwarzane, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów, nie dłużej niż 6 lat po zakończeniu świadczenia usług (okres przedawnienia roszczeń).

Dane będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego do momentu złożenia sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu danych a w przypadku przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub przesyłania newslettera do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

Dane będą przetwarzane w celu monitorowania i dopasowania oferty handlowej do twoich zainteresowań oraz w celu dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami do momentu złożenia sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu danych, a jeżeli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – do czasu jej wycofania.

Jeżeli chodzi o wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Administratora.


Pamiętaj - zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez jedną z następujących opcji:

• w przypadku przetwarzania danych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub przesyłania newslettera – poprzez kliknięcie linku w wiadomości email zawierającej treści handlowe lub newsletter (opt-out)

• w przypadku przetwarzania na podstawie zgody danych w celu monitorowania i dopasowania oferty handlowej do twoich zainteresowań oraz w celu dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami - poprzez wyłączenie obsługi plików cookie lub innych podobnych technologii na urządzeniu końcowym lub poprzez odznaczenie wyrażonej zgody w specjalnie udostępnionym w tym celu panelu

• zgłoszenie na adres email: bok@burdamedia.pl

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

• Podanie danych w celu realizacji niektórych usług (takich jak fora dyskusyjne, subskrypcja newsletterów itp.) jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

• Podanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

• Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych Administratora do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach Administratora, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Administratora jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Administratora. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.


Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

• W odniesieniu do świadczenia usług oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń przez Administratora Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

• Podstawą prawną wysyłania newslettera lub informacji handlowych drogą elektroniczną jest Twoja dobrowolna zgoda.

• Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych, jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - Twoja zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie. 

• Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu wydawcy do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi oraz w niektórych przypadkach rozpatrywania reklamacji, a także w niektórych przypadkach przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług Administratora np. serwisów internetowych lub aplikacji do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie oraz rozpatrywanie reklamacji produktów Administratora.


Jakie prawa Ci przysługują?

Zapewniamy spełnienie wszystkich przysługujących Ci praw wynikających z RODO:

Prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w systemach zautomatyzowanych na podstawie zgody lub w wyniku wykonania umowy: prawo do przenoszenia danych.


Z uprawnień tych możesz skorzystać:

W zakresie sprostowania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

W zakresie żądania usunięcia danych: jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, okaże się, że Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez administratora, jeśli cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.

W zakresie ograniczenia przetwarzania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych do czasu zweryfikowania przez nas prawidłowości tych danych, a także gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte lub gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, ewentualnie także gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

W zakresie żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny, oraz gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą.

Jeżeli chcesz złożyć zapytanie co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania swoich danych osobowych, wycofać zgodę na ich przetwarzanie lub zażądać usunięcia danych prosimy w tym celu o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na email iod@burdamedia.pl lub pisemnie na adres:

Inspektor Ochrony Danych
BURDA MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
Marynarska 15
02-674 Warszawa
 


Prawo sprzeciwu:

Przysługuje Ci jeśli Twoje dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu, w celu marketingu bezpośredniego, profilowania, bądź w celach statystycznych i będzie on uzasadniony przez znalezienie się w sytuacji szczególnej.


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Twoje dane osobowe udostępniamy także naszym Partnerom, z którymi współpracujemy pośrednio lub bezpośrednio. Partnerzy przygotowują i dostosowują spersonalizowane treści reklamowe wyświetlane na naszej stronie lub treści do newslettera i informacji marketingowych (w takim przypadku nie udostępniamy im Twoich danych, tylko wysyłamy informacje handlowe w imieniu Partnerów).

Jeżeli Użytkownik w ramach rejestracji w Serwisie lub późniejszego korzystania z Serwisu, wyrazi chęć otrzymywania na podany adres email informacji o działalności National Geographic Society i w związku z tym zgodzi się na udostępnienie swoich danych National Geographic Partners, LLC, dane takie zostaną udostępnione National Geographic Partners, LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 17th Street 1145, N.W., Washington, D.C.

Na podstawie obowiązującego prawa dane możemy udostępnić je również podmiotom uprawnionym np. sądom, organom ścigania.


Partnerzy

• Reklamodawcy bezpośredni
• Pośrednicy naszych usług
• Wydawcy
• Sieci reklamowe
• Domy mediowe
• Agencje interaktywne
• Operatorzy platform DMP, DSP, SSP


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), ale nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Burdę polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany) do oceny niektórych informacji na Twój temat, w tym analizy lub prognozy zainteresowań oraz osobistych preferencji, a także w związku z prowadzoną przez nas działalnością marketingową, przesyłania reklam i ofert handlowych.


Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane mogą zostać przekazane na przykład podmiotom z grupy Google, na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, i tylko wtedy, gdy podmioty te zapewnią odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że będą zapewnione skuteczne środki ochrony prawnej danych. Jeżeli Użytkownik w ramach rejestracji w Serwisie lub późniejszego korzystania z Serwisu wyrazi chęć otrzymywania na podany adres email informacji o działalności National Geographic Society i w związku z tym zgodzi się na udostępnienie swoich danych National Geographic Partners, LLC, dane takie zostaną udostępnione National Geographic Partners, LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 17th Street 1145, N.W., Washington, D.C.


Informacja o „cookies”

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są  w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


Wtyczki społecznościowe

W Serwisach Administratora mogą być stosowane tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Twitter, Pinterest. Za pomocą funkcjonalności udostępnianych przez te wtyczki możesz polecić poszczególne treści lub podzielić się nimi na danym Serwisu społecznościowym. Pamiętaj, że korzystając z tych wtyczek wymieniasz dane pomiędzy Tobą a danym portalem społecznościowym. Administrator nie przetwarza tych danych ani nie ma wiedzy, jakie dane są zbierane. W związku z tym zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności właścicieli tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki.

ZMIEŃ USTAWIENIA ZGÓD W SERWISIE