1. ORGANIZATOR KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu NAJCIEKAWSZE MIEJSCA W POLSCE NA 130 LAT NATIONAL GEOGRAPHIC zwanego dalej Konkursem, jest: 
Burda Publishing Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000574730, NIP: 897-14-11-483, Regon: 93105171000000 (dalej: Burda lub Organizator).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Uczestniczyć w Konkursie mogą wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie (za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. poniżej), które do dnia 31.03.2018 r. do godziny 23.59 dokonają zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 4.1.
2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
2.2.1.   Pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora i Partnera oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;
2.2.2.   Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury wyłaniającego zwycięzców.


3. CZAS TRWANIA KONKURSU

3.1. Konkurs rozpoczyna się dnia 1.03.2018 r. i trwać będzie do 31.03.2018 r.
3.2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż 18.05.2018 r.  


4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać swoje zgłoszenie z pracą konkursową polegającą na napisaniu tekstu o wybranym miejscu/regionie/wydarzeniu w Polsce oraz przesłaniu zdjęć ilustrujących temat przesłanego tekstu wysyłając je mailowo na adres pozdrowienia@burdamedia.pl w tytule wiadomości wpisując „Konkurs – 130 lat NG” (maksymalny rozmiar wszystkich załączników musi wynosić 20 MB). Tekst powinien mieć maksymalną objętość do 5 000 znaków ze spacjami oraz być przesłany w formacie .rtf (szczegółowe zasady dotyczące tekstu dostępne w poradniku „Jak pisać teksty do TRAVELERA” na stronie national-geographic.pl/130-lecie). Zdjęcia powinny być przesłane w formacie .jpg, można przesyłać maksymalnie 10 zdjęć. Praca konkursowa może się składać z tekstu oraz zdjęć lub z samego tekstu.
4.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
4.3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.
4.4. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej pracy konkursowej, która jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich.
4.5. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie swojego wizerunku i jego publiczne rozpowszechnianie w przypadku, gdy zostanie on laureatem Konkursu, w szczególności w prasie, TV, materiałach promocyjnych i reklamowych, itp. – szczegółowo określonych w pkt. 4.9 poniżej. Odmowa udzielenia takiej zgody jest równoznaczna ze zrzeczeniem się nagrody przez Uczestnika.
4.6. W przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły roszczenia wobec Organizatora wynikające z tytułu naruszeń praw, o których mowa w pkt. 4.4, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń skierowanych do Organizatora z tych tytułów. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu.
4.7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.
4.8. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.
4.9. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
d. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania  i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.
4.10. Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.


5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I OFEROWANE NAGRODY

5.1. Nadesłane przez Uczestników zgłoszenia będą oceniane przez jury w składzie: Agnieszka Franus – redaktor naczelna National Geographic Polska i NG Traveler, Michał Cessanis – wice redaktor naczelny NG Traveler, Maciej Wesołowski – redaktor prowadzący NG Traveler, Barbara Żukowska – redaktor NG Traveler.
5.2. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury Konkursu wybierze 10 Laureatów, autorów najciekawszych prac konkursowych, które Jury oceni biorąc pod uwagę w szczególności: oryginalność, kreatywność, wyjątkowość, poprawność językową i merytoryczną.
5.3. Nagrodami dla Laureatów Konkursu jest opublikowanie ich prac w czasopiśmie NG Traveler nr 6/18, przekazanie każdemu Laureatowi egzemplarza w/w czasopisma, w którym zostaną opublikowane w/w prace, wraz ze specjalną dedykacją od Redaktor Naczelnej dla każdego z Laureatów oraz pakiet rocznych prenumerat magazynów National Geographic Polska i NG Traveler.
5.2. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
5.3. Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.
5.4.
Organizator informuje, iż dane osobowe uczestników Konkursu, tj. imię, nazwisko,, adres będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania Laureatowi nagród. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych, jak również prawo odwołania zgody lub złożenia sprzeciwu wobec udostępniania danych Partnerom Organizatora oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wyłonienie Laureata i przyznanie nagrody konkursowej.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą chronione i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz.883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie  Burda Publishing Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 00-674 Warszawa.

Dane osobowe laureatów Konkursu mogą być przekazane przez Organizatora osobom trzecim w celu wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu Konkursu, a w szczególności ufundowania i przekazania nagród.

O ile Uczestnik wyrazi odrębną zgodę, dane mogą być udostępnione Partnerom Organizatora (lista dostępna na www.burdamedia.pl/partnerzy) w celach marketingowych oraz może  otrzymywać informacje handlowe drogą elektroniczną lub przy pomocy telemarketingu.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie obejmuje także upoważnienie Organizatora do publikacji imienia i nazwiska Uczestnika oraz jego wizerunku – w tym celu ogłoszenia wyników Konkursu, jego promocji.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wyników Konkursu i listy Zwycięzców (imię i nazwisko, wizerunek Zwycięzcy) w magazynie NG Traveler nr 6/18, na stronie internetowejnational-geographic.pl oraz podania ich do publicznej wiadomości w innych środkach masowego przekazu.
5.5. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani uiścić należny podatek dochodowy w wys. 10% wartości nagrody (od nagród, których wartość przekracza 760 zł) zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek zostanie pobrany przez Organizatora i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego.
5.6. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
5.7. Warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez Zwycięzcę należnego podatku od wygranej określonego w pkt 5.5.
5.8. Laureaci Konkursu przy odbiorze nagród są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w pkt 3.2. Regulaminu.
5.9. Wysyłka nagród, wygranych w Konkursie, nastąpi w ciągu miesiąca, od momentu zakończenia Konkursu i zamieszczenia jego wyników w magazynie NG Traveler nr 6/18.
5.9. W przypadku, gdy Zwycięzca nie spełni warunków opisanych w pkt. 5.7 i/lub 5.8 lub nie odbierze nagród w terminie do 31.07.2018 r. nagrody przepadają.
5.10.    Nieprzekazanie nagrody w skutek niepodania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność kolejnego potencjalnego laureata.
5.11.    Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu..


6. KOMISJA

6.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.

6.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

7. REKLAMACJE

7.1 Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

7.2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.

7.3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania.

7.4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

7.5. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

7.6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie         wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego..

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie national-geographic.pl/130-lecie oraz w siedzibie Organizatora.
8.2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię regulaminu Konkursu.
8.3. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.


Organizator