I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1 Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo G+J RBA Sp. z o.o. & Co. Sp. Komandytowa, z siedzibą przy ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043077, NIP 521-29-92-109, zwana dalej Organizatorem lub G+J.
1.2 Konkurs rozpoczyna się 16 września  2013 r. i trwa do 30 listopada 2013 r.
1.3 Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II. ZADANIE KONKURSOWE

2.1 W magazynie National Geographic Traveler 10/13 zostanie ogłoszony konkurs, w którym mogą wziąć udział wszystkie osoby, które mają opłaconą  prenumeratę czasopisma National Geographic Traveler oraz wyślą swoje zgłoszenie konkursowe z proponowanym hasłem promującym jazdę na nartach.
2.2 Zgłoszenie konkursowe należy przesyłać do 30 listopada  2013 roku wysyłając sms pod numer 71001 z hasłem promującym jazdę na nartach  o treści: TR.P.proponowane hasło. Najlepsze hasło zostanie nagrodzone , a jego autor otrzyma 2 osobowy wyjazd na narty do Andory.
2.3. Treść każdego SMS-a, wysłanego przez uczestników konkursu nie może zawierać polskich znaków, tj.: ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź, dź, dż.
2.4. Całe zgłoszenie sms powinno zawierać do 160 znaków.
2.5. Wiadomości SMS związane z konkursem będą odbierane przez automatyczny system, który określa datę odbioru wiadomości w formacie SMS przez wskazanie czasu według zegara G+J. Dane zarejestrowane przez automatyczny system odbioru są rozstrzygające dla ustalenia Danych Osobowych i ich przypisania do poszczególnych numerów komórkowych.
2.6. Uczestnicy mogą wysłać dowolną ilość SMS-ów, przy czym jeden SMS będzie traktowany jako jedno zgłoszenie w konkursie.
2.7. Całkowity koszt wysłania jednego SMS-a pod numer, 71001 to 1zł netto (1,23 zł brutto) we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej. Podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie jest MNI Premium S.A.
2.8. Przez wysłanie SMS-a pod numer wskazany w punkcie 2.7 powyżej uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki konkursu opublikowane w treści ogłoszenia konkursu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w w/w ogłoszeniu oraz w Regulaminie dla przeprowadzenia konkursu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.
2.9. Po zakończeniu  konkursu specjalnie powołane Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora, wyłoni laureata konkursu biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym Regulaminie oraz w zgłoszeniu konkursowym, w tym oryginalność, wyjątkowość, kreatywność, ciekawość oraz poprawność językową i merytoryczną odpowiedzi na zadanie konkursowe.
2.10. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione, bądź dokonane przez nieuprawnione osoby nie będą brały udziału w konkursie.
2.11. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami telefonicznie lub wyślę wiadomość SMS na numer, z którego dokonano zgłoszenia do konkursu z informacją o wygranej do 15 dni od zakończeniu trwania konkursu, w celu otrzymania od uczestników danych osobowych i teleadresowych, które będą przetwarzane wyłącznie w zakresie określonym w pkt. 7.5 poniżej.
2.12. W przypadku, gdy Organizator nie będzie się mógł skontaktować z potencjalnym laureatem po wykonaniu 3 próbnych połączeń w odstępach 15 min., nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata. W przypadku trzykrotnego nie powodzenia ww. procedury nagroda przechodzi na własność Organizatora.
2.13. Uczestnik konkursu przesyłając zgłoszenie do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac (odpowiedzi) konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
2.14. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
d. Wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania  i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.
2.15. Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

III. NAGRODA

3.1 Autor najciekawszego hasła otrzyma nagrodę.

3.2 Zwycięzca   zostanie uhonorowany tygodniową wycieczką dla dwóch osób .Wyjazd dla 2 osób na na narty do Andory. Terminy wyjazdu:
21.03.2014-28.03.2014
Świadczenia: przelot samolotem, transfer, skipas, hotel 4*z wyżywieniem HB
3.3 Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkiem odebrania nagród, których wartość przekracza 760 zł brutto, jest opłacenie podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody. Podatek zostanie pobrany przez Organizatora i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego. W takim przypadku, warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez laureata należnego podatku od wygranej. W tym celu Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą, aby uzyskać jego dane osobowe i adresowe w celu opłacenia podatku.
3.4 Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
3.5 Nie przekazanie nagrody w skutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.
3.6 W przypadku nie odebrania przez laureata nagrody lub nie wzięcia udziału w wycieczce w terminach wskazanych w pkt. 3.2, oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatora.
3.7 Zwycięzca Konkursu przed odbiorem nagrody jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest osobą, o której mowa w pkt. 4.1 niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenia wyrażenia zgody na zasady konkursu wyrażone w Regulaminie, w tym opłacenia podatku od nagród, o którym mowa w pkt. 3.3.
3.8 Organizator nie przewiduje wymiany nagrody na inną.
3.9 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, laureat konkursu nie ma prawa scedować nagrody na inne osoby.
3.10 Z wyjazdu laureata wraz z osobą towarzyszącą może zostać  przeprowadzony reportaż, w tym fotograficzny, zawierający m.in. wizerunki oraz imiona i nazwiska w/w osób, który zostanie opublikowany przez Organizatora w wybranym przez Organizatora numerze czasopisma National Geographic Traveler, na co uczestnik konkursu dokonując zgłoszenia konkursowego wyraża zgodę.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1 Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie pełnoletnie osoby, które w terminie 16.09.2013 - 30.11.2013 mają opłąconą  prenumeratę czasopisma National Geographic Traveler i spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie, z wyjątkiem pracowników i przedstawicieli Organizatora, członków ich najbliższej rodziny oraz innych osób biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.
4.2 Osoby, które spełnią wszystkie warunki określone w Regulaminie oraz w treści ogłoszenia konkursowego i dokonają prawidłowego zgłoszenia konkursowego, wezmą udział w konkursie.  
4.3. Poprzez dokonanie zgłoszenia konkursowego w sposób określony w pkt. 2.2 powyżej uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki konkursu opublikowane w treści ogłoszenia konkursu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w w/w ogłoszeniu oraz w Regulaminie.
4.4. Wyniki konkursu, w tym imię i nazwisko laureata i/lub miejscowość zamieszkania, mogą zostać opublikowane przez Organizatora w czasopiśmie National Geographic Traveler i/lub na stronie internetowej www.national-geographic.pl  w terminie do 60 dni od zakończenia konkursu.

V. KOMISJA

5.1 Do kontroli prawidłowości konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
5.2 Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

VI. REKLAMACJE

6.1 Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 21 dni od daty zakończenia konkursu.

6.2 Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę oraz dokładny opis reklamacji.

6.3 Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.

6.4 W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.

6.5 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.6 Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

6.7 Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie Organizatora: www.nationalgeographic.pl.

7.2 Na życzenie uczestnika konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię niniejszego Regulaminu.

7.3 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

7.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

7.5 Dane osobowe zwycięzcy konkursu, tj. imię, nazwisko, adres i numer telefonu będą przetwarzane przez Organizatora konkursu wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu i reportażu, o którym mowa w pkt. 3.10 oraz przekazania laureatowi nagrody konkursowej. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Wydawnictwo G+J RBA Sp. z o.o. & Co. Sp. Komandytowa z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 15. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją konkursu.

7.6 Dokonując zgłoszenia konkursowego Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

7.7 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.nationalgeographic.pl co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.