Zasady

• Zdjęcia zgłoszone w konkursie powinny pochodzić z okresu od początku istnienia fotografii do lat 80-ych XX. wieku
• Zgłoszenia mogą dotyczyć zarówno wydarzeń historycznych, jak i codziennych sytuacji
• Wysyłający zgłoszenie musi być posiadaczem praw autorskich do przesłanych zdjęć
• Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z opublikowaniem go w magazynie National Geographic Polska
• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja regulaminu

Regulamin

Regulamin Konkursu Najciekawsze Zdjęcie Oka
I. ORGANIZATOR KONKURSU.
1.1 Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo G+J RBA Sp. z o.o. & co. Sp. Komandytowa, z siedzibą przy ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa zwany dalej Organizatorem.
1.2 Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu przez uczestników jest obszar całego świata.
II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU
2.1 Najciekawsze zdjęcie wykonane od końca XIX. wieku do końca lat 80-tych XX. wieku.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto użytkownika w serwisie www.national-geographic.pl. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
3.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
IV. ZASADY KONKURSU
4.1 Aby wziąć udział w konkursie należy być zarejestrowanym użytkownikiem www.national-geographic.pl, wypełnić formularz zgłoszenia zdjęcia do konkursu, a następnie wgrać zdjęcie na stronie www.125lat.nationalgeographic.pl/twoje-zdjecie
4.2 Każda ze zgłoszeń do Konkursu musi zawierać:
a) Imię i nazwisko uczestnika
b) Adres e-mail i numer telefonu uczestnika
c) Opis załączonej fotografii z uwzględnieniem okoliczności jej wykonania
4.3 Zdjęcia należy przesyłać w formacie JPG: kolory w standardzie RGB, rozmiar pliku do 500 kb.
4.4 Każdy użytkownik może zgłosić kilka zdjęć. Zdjęcia biorące udział w konkursie wyświetlane będą na stronie www.national-geographic.pl. Jury, po zakończeniu etapu zgłoszeń, wybierze zwycięzców. Zdjęcia zakwalifikowane do puli laureatów zostaną opublikowane w jednym z kolejnych wydań magazynu National Geographic Polska w 2013 roku.
4.5 Do puli laureatów może zostać zakwalifikowane tylko jedno zdjęcie Uczestnika.
4.6 Zgłoszenia będą przyjmowane od 2 stycznia do 30 czerwca 2013 r. Decydować będzie data przesłania zdjęć na stronę www.national-geographic.pl po uprzednim zakończeniu rejestracji na stronie www.national-geographic.pl
4.7 Uczestnik konkursu wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.125lat.national-geographic.pl/twoje-zdjecie oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. Ponadto oświadcza, że w przypadku zwycięstwa w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w magazynach National Geographic Polska, na stronie internetowej
www.national-geographic.pl a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości
nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.
V. OCENA I NAGRODY
5.1 Oceny nadesłanych na konkurs prac biorąc m.in. pod uwagę ich jakość, oryginalność, wyjątkowość, dokona Jury powołane przez Organizatora.
5.2 Spośród nadesłanych fotografii Jury wybierze zwycięzców.
5.3 Jury biorąc pod uwagę jakość, oryginalność, wyjątkowość nadesłanych prac dokona wyboru 15 wyróżnionych osób oraz uhonoruje je wyróżnieniem, o którym mowa w pkt 5.4.
5.4 Nagrodą w konkursie jest publikacja zdjęcia wraz z opisem i nazwiskiem autora w magazynie National Geographic Polska oraz wykorzystanie wyróżnionej fotografii w jednej z kolejnych wystaw fotograficznych organizowanych przez magazyn.
5.5 Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
5.6 Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zdjęć publikowanych na stronie www.national-geographic.pl według ogólnie przyjętych norm obyczajowych oraz nie spełniających warunków wymienionych w punkcie 3.2 lub 4.2 i 4.3.
5.7 Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe.
5.8 Za publikację zwycięskiej fotografii w magazynie National Geographic Polska nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
5.9 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronach najpóźniej miesiąc po jego zakończeniu.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.125lat.national-geographic.pl/twoje-zdjecie
6.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
6.3 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
6.4 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919–921 KC.
6.5 Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.national-geographic.pl. Uczestnicy Konkursu będą otrzymywać informacje handlowe również środkami komunikacji elektronicznej przez wyżej wymieniony podmiot na podane adresy elektroniczne. Dane będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.
6.6 Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej www.125lat.national-geographic.pl/twoje-zdjecie
Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.