Według danych Urzędu ds. Cudzoziemców, w Polsce legalnie przebywa ponad 100 tys. cudzoziemców. Szacuje się, że od 50 tys. do nawet 500 tys. jest tu nielegalnie. Tegoroczna abolicja, w przeciwieństwie do poprzednich, w 2003 i 2007 roku, jest dużo mniej restrykcyjna – cudzoziemcy, aby zalegalizować pobyt, nie muszą m.in. legitymować się wystarczającymi środkami na utrzymanie. Do 16 stycznia złożono już prawie 1300 wniosków o legalizację pobytu. Zgodnie z szacunkami na Mazowszu zostanie złożonych ponad 70 proc. wszystkich wniosków. Polska Akcja Humanitarna pomaga cudzoziemcom skorzystać z abolicji. W Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom PAH w Warszawie oraz w biurach regionalnych fundacji w Toruniu i Krakowie, cudzoziemcy mogą uzyskać bezpłatną pomoc w wypełnieniu wniosku o legalizację pobytu. Szczegółowe informacje otrzymają także pisząc na adres e-mail: abolicja@pah.org.pl. Niestety wiele osób, zamiast zwrócić się z konsultacją do organizacji pozarządowych, trafiło do firm doradczych, które za wypełnienie wniosku pobierają opłatę. W ramach kampanii informacyjnej projektu Polska Akcja Humanitarna będzie zachęcała cudzoziemców do legalizacji pobytu za pomocą wielojęzycznych ulotek zawierających praktyczne wskazówki, a także za pomocą internetowych spotów instruktażowych umieszczanych na portalach społecznościowych, na stronie PAH oraz innych organizacji pozarządowych. Akcja abolicyjna jest okazją do poznania i zbadania wszelkich aspektów nielegalnej imigracji w Polsce, z uwzględnieniem sytuacji ekonomiczno-społecznej cudzoziemców. Polska Akcja Humanitarna przeprowadzi wywiady z urzędnikami odpowiedzialnymi za realizację ustawy o abolicji oraz z cudzoziemcami, których wniosek o abolicję został przyjęty lub odrzucony. Zrealizowane zostaną także badania oparte o statystyki prowadzone przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Pierwsze wyniki badań będą dostępne na początku kwietnia. Projekt finansowany jest z grantu Fundacji im. Stefana Batorego.