Petycja jest dostępna tutaj

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pozytywnie rozpatrzył wniosek Szczycieńskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Łowieckiego i zgodził się na odstrzał 250 kruków, 190 wron siwych i 600 osobników srok. Wniosek nie został poparty wynikami żadnych badań naukowych, a samej decyzji nie konsultowano ani ze środowiskiem naukowym, ani z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody. Wnioskodawca jako argument za odstrzałem podał negatywny wpływ ptaków krukowatych na populacje kuropatwy i zająca.  Nie potwierdzają go m.in. wyniki badań prof. Piotra Tryjanowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ani dr Marka Panka ze Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu. Wniosek skierowany przez Szczycieńskie Towarzystwo Przyrodniczo-Łowieckie do RDOŚ w Olsztynie – w naszej opinii – nie zawiera wystarczających podstaw i danych naukowych pozwalających na podjęcie takiej decyzji. Brak w nim rzetelnych danych dotyczących liczebności populacji ptaków krukowatych w okręgu szczycieńskim oraz dowodów na to, że odstrzał ponad 1000 wspomnianych ptaków krukowatych w jakikolwiek sposób przyczyni się do wzrostu liczebności kuropatwy i zająca na obszarze okręgu szczycieńskiego – mówi Ireneusz Mirowski, dyrektor ochrony przyrody z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Co więcej – wyniki organizowanego przez OTOP Monitoringu Ptaków Polski wskazują na systematyczny spadek liczebności wrony siwej w skali całego kraju. W przypadku kruka, którego zagęszczenie na Warmii i Mazurach wynosi od 5 do 10 par/100 km2, odstrzał 250 osobników może oznaczać zagładę gatunku w skali regionalnej.