W Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji przypominamy, że dostęp do edukacji to prawo gwarantowane każdemu mieszkańcowi ziemi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (art. 26). Mimo to umiejętność czytania i pisania jest wciąż przywilejem dla wielu ludzi: •    W krajach rozwiniętych 96% dzieci w odpowiednim wieku uczęszcza do szkoły podstawowej – w krajach Południa, np. RPA wskaźnik ten wynosi 47%. Oznacza to, że ponad połowa tamtejszych dzieci w wieku szkolnym nie uczy się. •    Na całym świecie 72 miliony dzieci nie ma dostępu do podstawowego szkolnictwa. Wiele dzieci nie może uczęszczać do szkoły, ponieważ ich najważniejszym obowiązkiem jest finansowe wspieranie rodziny, czy też opieka nad rodzenstwem lub starszymi osobami. Na trenach objętych konfliktami zbrojnymi dzieci razem ze swoimi rodzinami są zmuszone do ucieczki, niekiedy biorą udział w działaniach wojennych. •    Dziewczynki stanowią większość (54%) dzieci nieuczęszczających do szkoły. Szacuje się, że ponad połowa z nich nigdy nie chodziła do szkoły. Wyraźnie gorsza jest sytuacja dziewczynek w krajach arabskich i Afryki Subsaharyjskiej, a także w Indiach i Pakistanie. Przykładowo w Nigerii ponad dwie trzecie dziewczynek nieuczęszczających do szkoły podstawowej nie rozpocznie nawet nauki; w przypadku chłopców odsetek ten wynosi 31%. Społeczność międzynarodowa podejmuje starania w zwiększeniu alfabetyzacji w krajach najbiedniejszych. W 2000 roku, na światowej konferencji w Dakarze (Senegal), 164 kraje podjęły decyzję, że do roku 2015 edukacja na poziomie podstawowym będzie dostępna dla wszystkich dzieci we wszystkich krajach świata. Akcja Edukacja to kampania Polskiej Akcji Humanitarnej, której celem jest zwrócenie uwagi na problem braku dostępu do edukacji podstawowej i analfabetyzmu wśród dorosłych w najbiedniejszych, zniszczonych wojną lub klęskami żywiołowymi krajach świata oraz zebranie środków umożliwiających przeciwdziałanie tym problemom. W trzeciej edycji Akcji Edukacja zbieramy środki na realizację projektów w Afganistanie i Afryce Subsaharyjskiej. - Nasze działania wynikają z przeświadczenia, że właśnie edukacja jest jednym ze sposobów ograniczania skrajnego ubóstwa. Chcemy przekonać Polaków, że warto włączyć się w wyrównywanie globalnych szans edukacyjnych i ogólniej – w pomoc zagraniczną – mówi Janina Ochojska, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej.