W sezonie tym na stanowisku 2b kontynuowano eksplorację wczesnośredniowiecznej osady z zachowaną warstwą kulturową przesyconą głównie ceramicznym materiałem zabytkowym z XI wieku, a w pobliżu osady odkryto najprawdopodobniej z nią związane, wyizolowane, dobrze zachowane, ale nie zawierające zabytków palenisko. Po jednosezonowej przerwie kontynuowano eksplorację stanowiska 2c z osadą/obozowiskiem ludności kultury trzcinieckiej ze środkowej epoki brązu (XIII w. p.n.e.) i cmentarzyskiem kultury łużyckiej z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (X –VII w. p.n.e.), pozyskując kolejny luźny, ceramiczny  i krzemienny materiał zabytkowy k. trzcinieckiej i odkrywając 5 następnych grobów ciałopalnych k. łużyckiej, otwierających nową, tym razem północną koncentrację tych obiektów na cmentarzysku. fot. Paweł Sobczyk, z arch. MZKiD Na południowych obrzeżach stanowiska 2c powierzchniowo odkryto materiał zabytkowy związany z okresem wpływów rzymskich, nawiązujący do wcześniej przebadanego na stanowisku 2a cmentarzyska k. wielbarskiej z II w. n.e.
W sezonie tym wykorzystano zainteresowania i doświadczenie zaprzyjaźnionego z naszym muzeum regionalisty p. Karola Bazeli z Wielgiego, który w trakcie kilku sesji, podczas prowadzenia badań, używając detektora metali, penetrował powierzchniowo rejon przebadanego cmentarzyska rzymskiego i otoczenie sąsiadującej z nim wspomnianej osady wczesnośredniowiecznej, odkrywając szereg kolejnych bardzo interesujących zabytków metalowych, w tym elementy głównie brązowej biżuterii (zapinki,
bransolety) ze zniszczonych grobów wielbarskich oraz fragmenty kolejnych
egzemplarzy srebrnych monet arabskich, tzw. dirhemów związanych z osadnictwem wczesnośredniowiecznym. Tegoroczne badania finansowane były z funduszów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu oraz ze środków własnych MZKiD we Włocławku. Planowana jest kontynuacja badań w Kołacie. Tekst informacji – Paweł Sobczyk