Naukowcy z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie przeprowadzili badania dotyczące wpływu cech osobowych nieletnich przestępców na ich funkcjonowanie w zakładach poprawczych. Prof. Józef Gierowski i Agnieszka Idziak przebadali 98 osób w wieku od 16 do 21 lat, które oskarżone zostały
o popełnienie przestępstw z użyciem przemocy. Naukowcy koncentrowali się na takich cechach osobowości, jak m.in. agresywność, interpersonalny styl funkcjonowania, temperament, empatia, radzenie sobie ze stresem. Analiza wyników pozwoliła wyodrębnić wśród badanych grupy o różnym natężeniu czynników ryzyka, których cechy osobowe decydowały o ich funkcjonowaniu
w zakładach poprawczych. I tak sprawcy z grupy totalnie niedostosowanych, wśród których przeważały takie cechy jak: wrogość, podejrzliwość, nieufność oraz niska samoocena, reagowali atakami i agresją na polecenia wychowawcy. W przeciwieństwie do nich nieletni zaliczeni do grupy socjopatycznej reagowali pozytywnie, wyraźnie bojąc się ewentualnych kar. Przeprowadzone badania pomogą w bardziej szczegółowy i zindywidualizowany sposób określić metody leczenia i resocjalizacji poszczególnych sprawców.

Tekst: Agnieszka Budo