Gdy pisałam w zeszłym roku o Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kultury, miałam poczucie, że niedobrze, że Polska ratyfikowała ją dopiero w 2011 roku – 8 lat po jej wejściu w życie. Natomiast teraz widzę, że długotrwałe poszukiwanie jak najlepszych praktyk i związane z tym rzeczywiste włączenie środowiska organizacji pozarządowych w ten proces przynosi dobre skutki. Nasze Stowarzyszenie zostało zaproszone do tworzenia wzoru wniosku aplikacyjnego służącego uruchomieniu Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kultury, braliśmy też udział w późniejszych konsultacjach i negocjacjach. Jednym z celów Konwencji jest ochrona umiejętności związanych z tradycyjnym rzemiosłem. Jest ona też osią, która spina nasze plany jako organizacji zajmującej się badaniem plecionkarskiego rzemiosła. Po kilku latach działań prowadzonych w Polsce, zaczęliśmy przyglądać się zagranicy, sposobom podejścia do tematu ochrony i popularyzacji plecionkarstwa. Inspiruje nas Dania, która – przy braku tradycyjnych twórców tzw. ludowych – śmiało sięga po różnorodne, twórcze i nowatorskie rozwiązania. Mam wrażenie, że sposób podejścia do wyplatania w Danii jest pozbawiony tego „ciężaru gatunkowego”, w którym my jesteśmy tak dobrzy. Tam tradycja jest po prostu punktem wyjścia, a nie jedyną wykładnią.
Poznaliśmy też plecionkarską Hiszpanię ze swoją różnorodnością i odmiennością od, znanych nam, materiałów plecionkarskich, przez co ogromnym bogactwem wyrobów i technik. Wielką Brytanię, która starannie dokumentuje i ceni przejawy wszelkiej twórczości rękodzielniczej. Będziemy uczyć się od tamtejszych badaczy jak najlepiej zachowywać i następnie przekazywać zdobyte informacje. Stany Zjednoczone, gdzie plecionkarstwo urasta do rangi sztuki, gdzie wydaje się profesjonalne magazyny z plecionką w roli głównej. To tylko fragment wiedzy i doświadczeń, których staliśmy się częścią. Jednocześnie to dopiero początek, przed nami ciągła nauka. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych: plecionkarzy, instytucje i organizacje zajmujące się badaniem, dokumentacją, pasjonatów, artystów, rzemieślników. Konwencja UNESCO może nam w tym pomóc – dzięki temu, że Polska podpisała ją w zeszłym roku, temat jest dla nas bardzo aktualny. Planujemy najpierw wpisać plecionkarstwo na Listę Ogólnopolską, a następnie, przy współpracy z partnerami z zagranicy – na Międzynarodową. To jest możliwe – już w przyszłym roku zaczynamy realizację międzynarodowego projektu pt. „Niech żyje kosz!”, gdzie razem z partnerami z Norwegii poprowadzimy badania terenowe, stworzymy wspólną wystawę wielkoformatowych zdjęć, zorganizujemy też dwa duże wydarzenia w Polsce, w Cieszynie w VIII 2014 roku: międzynarodową konferencję i artystyczny plener z udziałem plecionkarzy światowej sławy. W planach jest też ogromny warsztat plecionkarski i cykl wystaw artystycznych w Odense w Danii. Mamy jednak szalony pomysł: chcemy sukcesywnie dołączać nowe organizacje i instytucje do tego projektu, planować nowe wydarzenia, wydawać publikacje, podróżować, poznawać, uczyć się. Dlatego zapraszamy do sieci!
Paulina Adamska-Malesza
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00002
http://www.søreskogen.no/

The network

As I wrote last year about The UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, I feel that it’s no good that Poland ratified it just in 2011 - eight years after its entry. However, now I can see that the long search for the best practices and the actual involvement of environmental NGOs in this process has yielded good results. Association Serfenta was invited to create a model of the application startup serving the National List of Intangible Cultural Heritage, also we took part in the subsequent consultations and negotiations. One of the objectives of the Convention is to protect the knowledge and skills to produce traditional crafts. It is also the axis that link our plans as an organization dedication to the basketry. After several years of activities carried out in Poland, we started looking at foreign ways of approach to the subject of protection and popularization of basketmaking. We are inspired by Denmark, where - in the absence of the so-called traditional folk artists – there is big reaching for a variety of creative and innovative solutions. I feel that this approach in Denmark is free of the " weight" in which we are so good. There tradition is simply a starting point, not the only interpretation.
We also met basketry in Spain, with its diversity and otherness of which are known to us, weaving materials, a huge wealth of products and techniques. Great Britain, who carefully documented and values ​​of all expressions of art and crafts. We will learn from their researchers how to document and then relay the gained information. United States, where basket weaving rises to the level of art, where professional magazines about it are issued. It's just a piece of knowledge and experiences that we have became a part. For us, it's just the beginning, what next - learning and inspiring from better, more experienced partners. We invite all interested: basketmakers, institutions and organizations engaged in the research, documentation, enthusiasts, artists and craftsmen. The UNESCO Convention can help us - by the fact that Poland has signed it last year, the theme is very timely for us. We plan to first enter the National List of basketry and in cooperation with foreign partners - the International one. It is possible - next year we’re starting the implementation of the international project "Viva Basket!", where, together with partners from Norway we will do the research, create a joint exhibition of large-format photographs, organize two big events in Poland, Cieszyn in VIII 2014: international conference and open air artistic event. In our plans there is is also a huge weaving workshop and a series of art exhibitions in Odense, Denmark. But we have a crazy idea: we want to gradually join new organizations and institutions to the project, plan new events, publication, travel and study. So welcome to the network - we are open to new ideas and courses of action!

Paulina Adamska-Malesza
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00002
http://www.søreskogen.no/