REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Twój Ekstremalny Kadr” i jest zwany dalej: "Konkursem".
 2. Organizatorem Konkursu jest Burda NG Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043077, NIP 521-29-92-109 zwana dalej Organizatorem lub Burda.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 22.02.2016 i trwa do 7.03.2016 roku.
 4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikami Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 13 lat (małoletni uczestniczą w Konkursie pod warunkiem posiadania skutecznej prawnie zgody swego przedstawiciela ustawowego).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
  1. Pracownicy, Współpracownicy lub Członkowie Zarządu Burdy oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;
  2. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Komisji wyłaniającej zwycięzców;
 3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do udostępnienia swojej pracy artystycznej przedstawiającej własnoręcznie wykonaną fotografię w komentarzu posta konkursowego zamieszczonego na stronach fb.com: facebook.com/burdaksiazki; www.facebook.com/NGksiazki/?fref=ts; www.facebook.com/ngtraveler/?fref=ts oraz www.facebook.com/dobas.art/?fref=ts
 4. Ponadto uczestnicy biorący udział w konkursie zobowiązani są do polubienia strony facebook.com/burdaksiazki.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
  2. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do udostępnienia prac artystycznych spełniających warunki wskazane w pkt. 3 powyżej do dnia 7.02.2016
 6. Przez udostępnienie swojej pracy artystycznej pod  powyżej podanym adresem URL Uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia konkursowego i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie.
 7. Po zakończeniu Konkursu Jury wyłoni laureatów Konkursu, zgodnie z postanowieniami § 3.
 8. 7. Wyniki Konkursu będą opublikowane na stronie fb.com na profilu facebook.com/burdaksiazki; www.facebook.com/NGksiazki/?fref=ts; /www.facebook.com/ngtraveler/?fref=ts; oraz www.facebook.com/dobas.art/?fref=ts
 9. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 10. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.
 11. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego Uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.

 

§ 3

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest:
  - Nagroda Główna: Aparat marki Olympus Stylus TG-850
  - Książki ufundowane przez Burda NG Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
   
 2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, którego praca konkursowa zostanie uznana przez Jury za najbardziej kreatywną, oryginalną i ciekawą.
   
 3. Zwycięzcę Konkursu wyłoni dwuosobowe jury składające się z pracowników działu promocji Burda NG Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
   
 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Komisja będzie ponadto nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
   
 5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej przez wiadomość od Burda Ng Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w serwisie facebook w terminie do 14 dni od zakończenia trwania Konkursu.
   
 6. Prawo do nagrody, której wartość przekracza kwotę 760,00 zł brutto, może być realizowane wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego, z tytułu uzyskania nagrody, w wysokości 10% wartości tej nagrody. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwycięzca zobowiązany jest do uiszczenia Organizatorowi kwoty należnego podatku, w terminie 14 dni od daty przyznania nagrody i poinformowania go o przyznaniu nagrody drogą pocztową, telefonicznie lub e-mailem. Zwycięzca zostanie powiadomiony przez Organizatora o zasadach zapłaty podatku dochodowego. Warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez Zwycięzcę należnego podatku od wygranej określonego powyżej. W przypadku braku zapłaty w/w podatku w w/w terminie osoba ta zostaje zdyskwalifikowana z Konkursu, zaś nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.
   
 7. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na wiadomość w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania przez Organizatora powiadomienia, podając przy tym również niezbędne dane do nagrodzenia Uczestnika, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
   
 8. W przypadku braku terminowego wysłania pełnej odpowiedzi, zgodnie z pkt. 6 powyżej, nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, w szczególności w wyniku braku jej odbioru lub podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu, przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Organizatora, skąd laureat będzie mógł ją odebrać w terminie do 31.03.2016 r. W przypadku nie odebrania przez laureata nagrody w w/w terminie, osoba taka zostaje zdyskwalifikowana z Konkursu, a jej prawo do nagrody wygasa.
   
 9. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent rzeczowy ani pieniężny
   
 10. Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.
   
 11. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
   
 12. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. Uczestnik oświadcza ponadto, że uzyskał wszelkie wymagane prawem zgody i/lub upoważnienia na fotografowanie/filmowanie obiektów i/lub osób oraz ich wykorzystywanie (w tym wizerunku osób na nich uwidocznionych) w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoby, które nadesłały zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponoszą wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadczają, że uregulują wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, Uczestnik ten podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
   
 13. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
  1. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
  2. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
  3. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
  4. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania  i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
  5. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
  6. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.

 

 1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
  tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody w momencie odpowiedzi na wiadomość wskazaną w pkt.6 § 3.
 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 1. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizowania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników będzie Organizator.

 

§ 5

REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i adres mailowy, z którego wysłano zgłoszenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.
 4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.
 5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
 7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, a Uczestnikowi, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem przysługuje powództwo do sądu powszechnego.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. 1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie Organizatora www.burdaksiazki.pl
 2. 2 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 3. 3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.
 4. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na profilu FB National Geographic Książki.
 5. Dokonując zgłoszenia konkursowego, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.02.2016